8∶30 - 10∶30
ΜΕΡΟΣ Α: Το πολυεργαλείο mpMRI

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία έχει γίνει ένα πολυεργαλείο στη διάγνωση (κατευθυνόμενες βιοψίες), στη σταδιοποίηση (εντόπιση όγκου και εξωκαψική επέκταση), στον σχεδιασμό της προστατεκτομής ή της ακτινοθεραπείας και τέλος στην παρακολούθηση (active surveillance-βιοχημική υποτροπή) του καρκίνου του προστάτη. Πόσο σωστά τη χρησιμοποιούμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί;

ΜΕΡΟΣ Β: Η εποχή του PSMA PET

Το PSMA PET αλλάζει τα δεδομένα στον καρκίνο του προστάτη. Ο ακριβής εντοπισμός έχει τόσο διαγνωστική αξία, όσο και θεραπευτική. Ποιες είναι οι ενδείξεις, ποια τα πλεονεκτήματα, πόσο αλλάζει τον διαγνωστικό/θεραπευτικό αλγόριθμο; Πρακτικές συμβουλές για την επόμενη μέρα στο ιατρείο.

Συντονιστές
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.